Adatvédelem

Minden amit a személyes adataid kezeléséről tudnod kell

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a hivatas.com Weboldal használatával összefüggő adatkezelésről.

A Tájékoztató hatálya a Weboldalt igénybe vevő felhasználókkal kapcsolatba hozható adatokra terjed ki.

Az adatkezelő

Hivatás.com Kft.

(székhelye: 1163 Budapest, Fuvallat utca 58.

e-mail: hivatas@hivatas.com

képviseli: Egyedi Csongor

cégjegyzékszám: 01 09 303165

adószám: 26124023242)

a továbbiakban: “Társaság” vagy “Adatkezelő” Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az érintettek személyes adatait minden esetben, az érintettek hozzájárulása alapján az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: “Info tv.” rendelkezéseinek).

A jelen Tájékoztató és a Társaság Általános Szerződési Feltételei (“ÁSZF”) egységesen alkotják a Társaság és a Weboldal működésére vonatkozó információkat, tájékoztatást és rendelkezéseket, a két dokumentum egymás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen Tájékoztatóban használt és külön nem definiált kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

I. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS SZINTJE / Felhasználói profil

Az Adatkezelő a Weboldal használatával összefüggésben a Felhasználók által megadott alábbi adatokat kezeli:

Magánszemélyek esetében

 • Név
 • E-mail cím
 • Belépési jelszó
 • Telefonszám
 • Profilkép

Szervezetek esetében

 • Szervezet neve
 • Szervezet e-mail címe
 • Belépési jelszó
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Szervezeti logo

Magánszemélyek hitelesítésekor

Az oldal ellenértékű vonzatú szolgáltatásainak használatához ellenőrizzük, hogy a felhasználói profil valóban a regisztrált személyhez tartozik, az ehhez bekért adatok a következők:

 • Személyi igazolvány szám
 • Lakcím

Szervezetek hitelesítése

 • Támogatás és/vagy hivatásoldal szerkesztés esetén: levelezési cím és adószám
 • Hivatásoldal tulajdonlás esetén: székhely, levelezési cím és adószám

Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás törvényes keretek közötti biztosítása (számlázás)

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melynek megadására az érintettek, részéről a Weboldal használatának megkezdésével a Regisztráció során kerül sor, az Adatkezelőhöz intézett, a Weboldalon erre a célra létrehozott „fül” megjelölésével megtett nyilatkozat formájában. Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által a regisztráció során vagy később, a Weboldal használata során megadott adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. A regisztrációval, valamint Profilja létrehozásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait, illetve az általa megadott egyéb adatokat, az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához szükséges mértékben és az ahhoz szükséges ideig kezelje.

A fent említett személyes adatok megadása a bizonyos szolgáltatások használatának előfeltétele, az ehhez szükséges adatszolgáltatás elmaradása után ezen szolgáltatások igénybe vétele nem lehetséges.

Reklámozási célú adatkezelés esetén az Infotv. 5. § (1) a) pontján felül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése is az adatkezelés jogalapját képezi.

A Felhasználó az adatok kezeléséhez fent leírt módon történt hozzájárulását az Adatkezelőhöz intézett, a hivatas@hivatas.com központi e-mail címre megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Kötelezően megadandó adatok kezelésének célja a Felhasználók pontos beazonosítása valamint a Weboldal értesítési rendszerén keresztüli és/vagy e-mail címen keresztüli tájékoztatása az igénybe vett szolgáltatások státuszáról.

Az opcionálisan megadott személyes adatok kezelésének célja a nyilvános profiloldal adatokkal való feltöltése. Ezek megadása nem kötelező, a nyilvános profiloldalon való szerepeltetésük pedig választható.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a fent meghatározott célból, Szolgáltatása ellátásához szükséges mértékben és ideig kezel.

IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A Regisztrációval a Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az Adatkezelő, az Adatkezelő érdekkörében eljáró olyan személyek, akiknek feladata ellátása érdekében az adatok megismerése feltétlenül szükséges, illetve a többi Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben rögzített feltételek és hozzájárulás mellett, illetve követően megismerje.

Az így kialakult körök:

 • Kötelezően megadandó valamint az opcionálisan megadható, de nyilvánosként meg nem jelölt adatok megismerésére az Adatkezelő valamint annak érdekkörében eljáró személyek jogosultak
 • Az opcionálisan megadható és nyilvánosnak megjelölt adatok az oldalon érvényes regisztrációval rendelkezők jogosultak

V. NAPLÓZOTT ADATOK ÉS COOKIE-K

Az Adatkezelő a visszaélések megakadályozása céljából, hibakeresési célból, valamint a Szolgáltatás megfelelő működésének ellenőrzése, védelme érdekében, bejelentkezéskor naplózza a Felhasználó számítógépének IP címét, időpontját.

Az így rögzített adatok más személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az Adatkezelő a Weboldal megfelelő működése, az általa nyújtott Szolgáltatás színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása érdekében cookie-kat használ. A cookie-k az alábbiak szerint segítik a Weboldal optimalizálását a Felhasználók számára: lehetővé teszik a korábbi látogatók felismerését, a korábban bevitt adatok, beállítások megjegyzését, elemzik a honlap használatát.

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Felhasználók által megadott adatokat a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ideig és az ahhoz szükséges mértékben kezeli. Figyelemmel arra, hogy a Felhasználók a Weboldalra önként regisztrálnak a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében, az Adatkezelő a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat mindaddig kezeli, amíg a szolgáltató a szolgáltatást nyújtja vagy ameddig az adatok módosítását vagy törlését a felhasználó a hivatas@hivatas.com központi e-mail címre megküldött nyilatkozatával kifejezetten nem kéri.

VII. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ADATHORDOZHATÓSÁG

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználók számára, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz a Weboldalon keresztül bármikor hozzáférjenek, azokat helyesbítsék, pontosítsák, illetve megváltoztassák. Az Adatkezelő biztosítja továbbá a Felhasználók személyes adatainak kérelmükre történő törlését vagy kezelésének korlátozását, a hivatas@hivatas.com központi e-mail címre megküldött felhasználói nyilatkozat alapján.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben is törölheti.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

VIII. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatok kezelése során biztosítja a Felhasználók magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő a technológia aktuális fejlettségének megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, illetve adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak az Adatkezelő érdekkörében eljáró olyan személyek ismerhessék meg, akiknek erre feladatuk ellátásához feltétlen szükségük van. Az adatkezelő biztosítja továbbá, hogy a nyilvántartásaiban tárolt statisztikai célú, illetve statisztikai célból kezelt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Az Adatkezelő az általa elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

IX. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő a Felhasználót a regisztrációval egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó kérelmére ezen felül az Adatkezelő bármikor tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a tévesen megadott vagy megváltozott személyes adatait az oldalon keresztül helyesbítse vagy módosítsa

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére törli vagy zárolja a személyes adatokat. A Felhasználó kérelmén túl a Felhasználó személyes adatai az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben (különösen akkor, ha az adatok kezelése jogellenes vagy azt bíróság vagy hatóság elrendelte) is törlésre kerülnek.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásával összefüggésben jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint, ha az Adatkezelő tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per - Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

X. VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználók által megadott adatokat változtatás nélkül, a Felhasználók által megadott formában kezeli, azok valóságtartalmáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók egyidejű, Weblapon történő tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések valamennyi felhasználó vonatkozásában a Weblapon történt közzététel napjától hatályosak.

Jelen Tájékoztató a Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek mellett a Weboldalon folyamatosan elérhető és azokkal együtt értelmezendő, az azokban használt nagybetűvel kezdődő kifejezések és fogalmak a jelen Tájékoztatóban is irányadók.

A jelen Tájékoztató által nem érintett kérdésekre a hatályos jogszabályok, különösen az Info tv. rendelkezései irányadók.

A Felhasználók valamennyi a Weboldallal, a Szolgáltatással, illetve a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdést, közlést, észrevételt a hivatas@hivatas.com központi e-mail címre küldhetik meg.

Horváth Norman Balázs